0913 689 489

Quy trình sản xuất các sản phẩm từ tre (Production process of bamboo products)

Để hoàn thiện những sản phẩm từ tre nứa, ta phải trải qua 5 bước chính. Cụ thể:

1. Khâu xử lý, xử lý tre nguyên liệu

– Lựa chọn kích cỡ tre, phân đoạn theo kích cỡ sản phẩm (ra phôi).

– Phơi khô hoặc sấy, làm sạch bề mặt tre.

– Chẻ nan tre.

  1. Khâu mộc — Bán thành phẩm

– Khoan lỗ và định hình phôi theo kích cỡ phù hợp, lắp ráp theo từng loại khung của sản phẩm.

– Lắp ghép khung bề mặt sản phẩm, sau đó đặt nan tre đã chuẩn bị trước lên và kết dính.

  1. Khâu sơn: Sơn thành phẩm tre

– Làm vệ sinh, cắt tỉa, phun keo làm bóng.

  1. Đóng gói thành phẩm
  2. Xuất hàng cho khách

(Thời gian sản xuất 01 sản phẩm trong vòng 12 tiếng) .

 

  To produce a bamboo productwe have to go through main steps.

 Processing and processing of raw bamboo 

– Select bamboo sizesegment by product size (ingot ) 

– Dryclean bamboo surface 

– Split bamboo 

2. Carpentry

– Semi-finished products 

– Drill holes and shape the workpiece to the right sizeassemble according to each type of frame of the product 

– Assemble the product surfaced framethen put the bamboo slats prepared in advance and stick

3.Painting stage : Paint finished bamboo products 

– Cleaningtrimmingpolishing glue 

4.Finished product packaging 

5.Deliver goods to customers 

(Time to produce 01 product within 12 hours ).